Committees

Executive Committee                                        Akhand Path Sewa
Onkar S Grewal (Spokesman)                                            Gurcharan S Mangat
Balbir S Bagri                                                                Jawant k Curri
Gyan K Bhogal
Kuldeep S Lalh
Jatinder S Sandhu                                          

Cashier                                                                  Darbar Hall
Avtar S Bhopal                                                             Bikram S Sahi
                                                                              
Stage/Secretary                                               Kitchen
Paramjeet S Anand/Balbir S Bagri                                 Karnail S Bagri
                                                                  
Langar Hall                                                     Sports
Rajinder S Aulakh                                                          Sukhi S Grewal
                                                                                                   
Education                                                              Audit
Bhai Ashvinder Singh                                                     Master Joginder Singh
                                                                  
Maintenance                                                                      
Gurdeep S Mangat

Floater
Sukhwant Singh